MATEMÀTIQUES

Cada nivell inclou 5 grups de programes: OPERACIONS, PROBLEMES VISUALS, PROBLEMES DE ENUNCIAT, PROBLEMES DE LÒGICA i GEOMETRIA.

 
 Una vegada elegit el nivell, seleccionar: programa, exercici, tipus d'exercici i grau de dificultat.

Per veure els continguts de cadascun dels programes, anar a la pàgina Utilitats
 

 • Es pot utilitzar el programa desitjat, efectuant la baixada i la instal·lació • Els coneixements s’introdueixen gradualment:
  • Suma i resta a 1r
  • Multiplicació a 2n
  • Divisió i Fraccions a partir de 3r
  • En 4t, nombres romans, multiplicacions i divisions per la unitat seguida de zeros ...
  • A partir de 5è, sumes i restes amb decimals, prioritat de les operacions, parèntesi ...
  • Els nombres enters ...

 • L'Avaluació permet treballar tots els ejercicios, sus tipos ..., en el grado de dificultad elegido, también permiten seleccionar el número de preguntas puede estar comprendido entre 5 y 15.

 OPERACIONS

Els programes d'operacions compleixen plenament la normativa relativa a les Matemàtiques, ja que estan creats per a treballar tot tipus d’exercicis: (( Escriure, Reconèixer, Comparar, Sèries, Suma, Resta, Càlcul mental, Multiplicació, Divisió, Divisibilitat, Fraccions, Nombres romans, Decimals ... ) i realització de diferents tipus de càlcul: real, mental, aproximat, prioritat, parèntesis ...

Cada activitat té 4 funcionaments diferents: Exercici, Tipus d'exercici, Dificultat i Avaluació.


PROBLEMES VISUALS

Els problemes visuals s’han programat perquè totes les operacions es puguin fer mentalment, s’han creats per a treballar les operacions habituals que s’efectuen a l'anar de compres: ( Calcular, Cercar, Completar, Seleccionar i Canvi ).

Cada problema té 3 funcionaments diferents: Tipus de problema, Dificultat i Avaluació.


PROBLEMES AMB ENUNCIAT

Els problemes amb enunciat s’han programat perquè els usuaris s’habituïn a seguir tots els passos que s’han d’efectuar per resoldre un problema ( Què ens pregunta ?, Operació/ons a efectuar, Dades a utilitzar ... ).

També s’ha procurat que les operacions de Suma, Resta, Multiplicació i Divisió tinguin els mateixos graus de dificultat que el programa OPERACIONS.

Les quantitats poden aparèixer escrites amb lletres per obligar els usuaris a llegir tot el problema.

Cada problema té 3 funcionaments diferents: Tipus de problema, Dificultat i Avaluació.


PROBLEMES DE LÒGICA

Els problemes de lògica s’han programat per potenciar el raonament lògic.

El treball dels diferents tipus de problemes es va ampliant i complicant en cadascun dels nivells, comença amb exercicis d'introducció, continua amb exercicis d'aprofundiment i finalitza amb la consolidació dels continguts.

Cada problema té 3 funcionaments diferents: Tipus de problema i Dificultat i Avaluació.

GEOMETRIA

Dins l'apartat Geometria s'ha procurat incloure tots els continguts als que normalment es dedica un temps mínim: mesures de temps, estadística, probabilitats, sistema mètric ...

Cada activitat té 4 funcionaments diferents: Exercici, Tipus d'exercici, Dificultat i Avaluació.